Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2022


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Ny kompensationsordning for privatkopiering implementeret
• Omfanget af privatkopiering uændret
• Vederlag som konsekvens af ny ordning
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Ny kompensationsordning for privatkopiering implementeret

Den 1. januar 2022 trådte en moderniseret kompensationsordning for privatkopiering i kraft. Ordningen blev herved for første gang i 15 år moderniseret, så den nu omfatter lagringsmedier, der i højere grad afspejler befolkningens nuværende privatkopieringsadfærd. Med lovændringen er lagringsmedierne smartphones, tablets, bærbare computere, stationære computere og harddiske nu omfattet af ordningen. Lovændringen betyder også, at udenlandske forhandlere, der sælger til danske privatforbrugere, for eksempel via internettet, er omfattet af loven. Det årlige kompensationsniveau i Danmark for lovlig adgang til privatkopiering er fastsat til 93 mio. kroner (i 2022-priser).

Tilmelding til den nye ordning sker gennem Copydan KulturPlus, som er godkendt af Kulturministeriet til at opkræve vederlagene. Rettighedshaverne har fået etableret et fordelingsgrundlag, så årets resultat kan viderefordeles. Ifølge loven skal to tredjedele af pengene afregnes individuelt til de enkelte rettighedshavere, mens den sidste tredjedel skal investeres i kollektivt støttede projekter til fremme af dansk kultur i vækstlaget.

Den nye ordning er administrativt velfungerende, hvilket fremgår af den respons, som de forhandlere, der skal rapportere og betale, har givet til Copydan KulturPlus i en brugerundersøgelse. Her svarede 71% af respondenterne positivt tilbage på implementeringsprocessen. Et flertal af forhandlerne har formidlet, at de ville være kede af ændringer, da de nu har indrettet deres it-systemer til den eksisterende ordning.

Omfanget af privatkopiering er uændret

Forud for vedtagelsen af den nye ordning har der siden 2017 været foretaget halvårlige undersøgelser af omfanget af privatkopiering i Danmark. Undersøgelserne er foretaget med enslydende spørgsmål af analyseinstitutterne Seismonaut og YouGov, og de viser et næsten uændret omfang kopiering gennem alle årene.

Undersøgelserne viser desuden, at der i dag foretages privatkopiering på medier, der ikke er omfattet af den nye ordning, herunder smartwatches, smart tv, spillekonsoller m.fl. I den nuværende ordning er arbejdsgiverbetalt udstyr heller ikke omfattet.

Vederlag som konsekvens af ny ordning

Den kompensation, der for 2022 kunne udbetales til rettighedshaverne var 87,2 mio.kr. Årets opkrævede vederlag er steget fra 49,0 mio.kr. i 2021 til 97,7 mio. kr. i 2022. Stigningen i vederlaget skyldes overgangen til den nye ordning. De samlede omkostninger er steget fra 4,8 mio. kr. i 2021 til 7,2 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes højere driftsomkostninger som følge af den øgede aktivitet samt omkostninger i forbindelse med sagsanlægget mod staten.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

I EU er der gennemført ensartede regler for rettighedsorganisationer som Copydan omkring transparens mv. og formelt sker dette via den årlige rapportering. Årsrapporten indeholder således en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 22 i årsrapporten.

På hjemmesiden kan man læse meget mere om foreningens arbejde, rettighederne, betalingerne og om hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter samlet får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold.