Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2017

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Uafklaret modernisering af blankmedieordning
  • Medhold i Højesteretsdom vedr. Nokia-sag
  • Ekstraordinær stigning i vederlag
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag
  • Administrative omkostninger

Uafklaret modernisering af blankmedieordning

Den danske blankmedieordning blev etableret i 1992 og er ikke blevet moderniseret i takt med den teknologiske udvikling. Trods en EU-dom i marts 2015, der fastslog, at den danske ordning er ulovlig, da den ikke omfatter kopiering på indbyggede medier (fx smartphones), er det endnu ikke lykkedes politisk at nå til enighed om en ny ordning, som omfatter de medier, der i dag bruges til at privatkopiere på.

Den manglende modernisering af ordningen betyder, at kompensationen til kunstnere og kulturproducenter har været faldende over de senere år, og ikke afspejler det reelle forbrug.

Medhold i Højesteretsdom vedr. Nokia-sag

I efteråret 2009 stævnede Copydan KulturPlus Nokia (i dag en del af Microsoft) for manglende betaling af vederlag til rettighedshaverne i overensstemmelse med blankmedieordningen. Der blev afsagt landsretsdom i sagen den 12. oktober 2016, og rettighedshaverne fik medhold, hvorefter dommen blev anket til højesteret.

Højesteret afsagde den 4. september 2017 dom i sagen og fastslog, at Nokia/Microsoft skulle betale en engangskompensation til rettighedshaverne for årene 2004-2013 på 32,1 mio.kr. - heraf 2 mio.kr. i sagsomkostninger.


Ekstraordinær stigning i vederlag

Årets vederlag for 2017 blev i alt 57,4 mio.kr. mod 27,8 mio.kr. i 2016. Fremgangen skyldes det ekstraordinære engangsvederlag fra Nokia-sagen på 30,1 mio.kr. Ser man bort fra dette, har der reelt været en nedgang i vederlaget på grund af den forældede ordning.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne kan læses på side 23 i årsrapporten.