Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2021


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Ny kompensationsordning for privatkopiering vedtaget
• Retssag mod staten
• Øget vederlag skyldes sidste DVD-kompensation
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Ny kompensationsordning for privatkopiering vedtaget

I februar 2021 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Frie Grønne om en omlægning af kompensationsordningen for privatkopiering (blankmedieordningen), således at denne fremadrettet omfatter de lagringsmedier, der i dag anvendes til privatkopiering. Efter aftalen skal den nye ordning sikre en årlig kompensation på 93 mio.kr. På baggrund af dette vedtog Folketinget tirsdag den 21. december 2021 L 86 forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (revision af blankmedieordningen). Loven og bekendtgørelsen om ordningen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Med lovændringen er lagringsmedierne smartphones, tablets, bærbare computere, stationære computere og harddiske nu omfattet af ordningen. Lovændringen betyder også, at udenlandske forhandlere, der sælger til danske privatforbrugere, for eksempel via internettet, er omfattet af loven. Herudover ophører DVD-kompensationen. Der indføres en evaluering af ordningen – første evaluering foretages i 2023 og herefter hvert tredje år. Den politiske aftale forudsatte indledningsvist, at også lagringsmedier udleveret til ansatte, der kan benytte disse privat (”arbejdsgiverbetalt udstyr”), skulle omfattes. Dette er dog blevet udsat via en politisk tillægsaftale i forligskredsen, og Kulturministeriet har meldt, at man forventer i efteråret 2022 at fremsætte forslag om dette med ikrafttræden pr. 1. januar 2023.

Retssag mod staten

For så vidt angår tiden før den nye ordning trådte i kraft, sagsøgte kunstnere og kulturproducenter i regi af Copydan KulturPlus i maj 2019 staten for mangelfuld implementering af EU-retlige krav (Infosoc-direktivet). Staten har efter rettighedshavernes opfattelse ikke sikret en rimelig kompensation efter EU-retten for den privatkopiering, som staten giver private adgang til. Sagen verserede ved Østre Landsret, som afsagde dom den 19. maj 2022.

Østre Landsret gav i sin domsafsigelse den 19. maj 2022 kunstnere og kulturproducenter medhold i, at den danske stat burde have ændret lovgivningen vedrørende kompensation for privatkopiering for flere år siden. Landsretten fastslog således EU-kravet om pligt til en rimelig kompensationsordning ligesom EU-domstolen.

Rettighedshaverne har valgt at anke dommen, bl.a. fordi erstatningen ikke omfatter tiden før 2018, hvor ordningen ligeledes var ulovlig, og fordi der under retssagen blev lagt vægt på et element i ordningen, der ikke i løbet af retssagen var blevet behandlet. Der forventes på den baggrund først at foreligge en endelig afgørelse i sagen om to år.

Øget vederlag skyldes sidste DVD-kompensation

Årets vederlag blev i alt 49,0 mio.kr. i 2021 mod 26,1 mio.kr. i 2020. Den markante stigning skyldes, at vederlaget indeholder DVD-kompensation for både 2020 og 2021. For 2021, som er det sidste år med DVD-kompensation, udgør den forventede kompensation 23,1 mio.kr.

De samlede omkostninger er steget fra 3,9 mio.kr. i 2020 til 4,8 mio.kr. i 2021. Stigningen skyldes primært omkostninger, der kan henføres til den nye blankmedieordning.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 25 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker.