Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2020


Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Ny kompensationsordning for privatkopiering på vej
  • Udsættelse af retssag mod staten
  • Vederlag på budgetteret niveau
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke


Ny kompensationsordning for privatkopiering på vej

Kompensationsordningen for privatkopiering (blankmedieordningen) var i Danmark oprindeligt tænkt som en ambitiøs ordning, men ordningen er ikke blevet moderniseret i takt med den teknologiske udvikling, hvorfor vederlagsniveauet er faldet år for år. De medier, som bruges til kopiering i dag, er helt generelt ikke omfattet af den aktuelle danske ordning, hvorfor ordningen igennem flere år ikke har været tidssvarende og ikke i overensstemmelse med EU-retten.

I februar 2021 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Frie Grønne om en omlægning af ordningen, således at denne kommer til at omfatte de medier/udstyr, som bruges i dag til privatkopiering. Efter aftalen skal den nye ordning træde i kraft pr. 1. januar 2022 og sikre en årlig kompensation på 93 mio.kr. til rettighedshaverne.

Udsættelse af retssag mod staten

Copydan KulturPlus stævnede på vegne af rettighedshaverne i maj 2019 staten for mangelfuld implementering af EU-retlige krav (Infosoc-direktivet). Staten har efter Copydan KulturPlus’ opfattelse ikke sikret rettighedshaverne en rimelig kompensation for den privatkopiering, som staten har givet private adgang til. Kravet i sagen er for årene til og med 2020 ca. 1,1 mia.kr. Sagen verserer ved Østre Landsret og skulle have været hovedforhandlet i første halvdel af 2021, men blev udsat af Landsretten på baggrund af den nye politiske aftale. Landsrettens omberamning og behandling af sagen – hvis der ikke indgås forlig i sagen – forventes at være i 1. kvartal 2022.

Vederlag på budgetteret niveau

Årets vederlag er på niveau med det forventede og blev i alt 26,1 mio. kr. mod 26,7 mio. kr. i 2019. De samlede omkostninger faldt med 0,3 mio. kr. fra 4,2 mio. kr. i 2019 til 3,9 mio. kr. i 2020.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 24 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere