Vilkår for erhvervsmæssige brugere

Pige ser på tablet | © Unsplash
Pige ser på tablet

Hvilke medier er inkluderet i ordningen?

Folketinget bestemmer, hvilke lagringsmedier der omfattes af ordningen. Nedenfor kan du se de lagringsmedier, der er omfattet af ordningen fra den 1. januar 2022 samt tilhørende vederlagssatser.

Hvilke medier omfatter ordningen?
 • Smartphone
 • Tablet
 • Bærbar computer
 • Stationær computer
 • Harddisk (usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk, netværksharddisk o.l.)
Hvad er vederlagssatserne for de forskellige medier?

Vederlagssatser

Følgende vederlagssatser er gældende fra den 1. januar 2022. Vederlagssatserne er i DKK og i 2022-priser.

Smartphone 45,00
Tablet 45,00
Bærbar computer 45,00
Stationær computer 45,00
Harddisk > 128 gb* 16,00
Harddisk ≤ 128 gb*    4,00

*En ”harddisk” skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.

Prisen er fastsat ved lov og fremgår af ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres fra den 1. januar 2023 årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Vederlaget opkræves momsfrit af Copydan KulturPlus. Hvis du sælger de omfattede lagringsmedier til virksomheder eller private, skal du som udgangspunkt opkræve moms af vederlaget. Der kan være særlige tilfælde, hvor det ikke er dig som sælger, der skal afregne momsen, men derimod køber (omvendt betalingspligt). Hvis du har spørgsmål til moms, skal du henvende dig til din revisor eller Skattestyrelsen.

Hvad er godkendelsesordningen?

Når din virksomhed, offentlige myndighed eller undervisningsinstitution bruger lagringsmedier til interne formål eller til undervisningsbrug, behøver du ikke at betale vederlag.

Du skal dog sikre, at du kan dokumentere, at lagringsmedierne kun skal anvendes til vederlagsfrie formål. Vederlagsfrie formål er for eksempel, hvis lagringsmedierne anvendes til professionelle formål, herunder erhvervsmæssige formål og undervisningsformål, eller hvis lagringsmedierne bliver anvendt til fremstilling af eksemplarer til brug for personer med syns- eller hørehandicap.

Hvis du er godkendt af Copydan KulturPlus, gør du det let for din leverandør at sælge vederlagsfrit til dig. Det eneste du skal gøre, er at oplyse dit godkendelsesnummer til leverandøren. Dit godkendelsesnummer vil typisk være dit CVR-nummer eller dit P-nummer.

Det koster ikke noget at blive godkendt af Copydan KulturPlus.

Du kan tilmelde dig godkendelsesordningen hos Copydan KulturPlus her

Hvis du ikke er godkendt af Copydan KulturPlus, vil din leverandør ved hvert salg skulle sikre dokumentation for din anvendelse af medierne.

På nuværende tidspunkt kan arbejdsgiverbetalte lagringsmedier også købes vederlagsfrit. Dette gælder for eksempel for mobiltelefoner der udleveres til medarbejdere, hvor medarbejderne både kan anvende telefonerne professionelt og privat. Denne undtagelse er kun gældende for medarbejdere. Når der ikke er tale om arbejdsgiverbetalt udstyr, omfattes alt andet udstyr, der ikke udelukkende skal bruges til andre formål end privatkopiering. Øvrige udleveringer, hvor der ikke er tale om, at medierne udleveres som en del af et ansættelsesforhold, er derfor omfattet af vederlagspligten, såfremt medierne i tillæg til et i øvrigt fradragsberettiget formål også kan anvendes til privat brug. Dette gælder for eksempel udleveringer fra undervisningsinstitutioner, hvor medierne udleveres til elever, der også kan anvende disse til privat brug.

Hvorfor skal jeg godkendes af Copydan KulturPlus?

Copydan KulturPlus er en kollektiv forvaltningsorganisation, der på baggrund af ophavsretslovens § 39 er sat til at administrere ordningen, og sikre, at der opkræves vederlag på rettighedshavernes vegne, når der sælges eller udleveres smartphones, tablets, computere og harddiske i Danmark til privat brug.

Du kan blive godkendt af Copydan KulturPlus til at købe lagringsmedierne vederlagsfrit, hvis du kun anvender medierne internt i virksomheden eller til undervisningsbrug.

Hvad er kompensationsordningen for privatkopiering?

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold, for eksempel musik, film og tv, til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes pri-vatkopiering. Til gengæld sikrer loven, at kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, forbundet med borgernes mulighed for at lave private kopier.

Derfor skal der betales et vederlag, hver gang der sælges et lagringsmedie som for eksempel en smartphone, tablet, computer eller harddisk. Copydan KulturPlus, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne.

Hvordan bliver jeg godkendt af Copydan KulturPlus?

For at blive godkendt af Copydan KulturPlus, skal du tilmelde dig godkendelsesordningen hos Copydan KulturPlus. Når vi har behandlet din tilmelding, sender vi et godkendelsesbevis til dig på mail.

Godkendelsesbevis og godkendelsesnummer

Når du er blevet godkendt af Copydan KulturPlus, får du et godkendelsesbevis med et godkendelsesnummer. Ved køb af lagringsmedier uden vederlag, skal du oplyse dit godkendelsesnummer til leverandøren. Dit godkendelsesnummer vil typisk være dit CVR-nummer eller dit P-nummer.

Du kan tilmelde dig godkendelsesordningen hos Copydan KulturPlus her

Hvor kan jeg købe lagringsmedier uden vederlag?

Når du er godkendt af Copydan KulturPlus, kan du købe lagringsmedier uden vederlag. Hvis du ikke er godkendt af Copydan KulturPlus, vil din leverandør ved hvert salg skulle sikre dokumentation for din anvendelse af medierne.

Du skal yderligere være opmærksom på, om den forhandler, du køber hos, er tilmeldt hos Copydan KulturPlus.

Liste over tilmeldte forhandlere
Nedenfor finder du et link til en liste over samtlige forhandlere, der er tilmeldt Copydan KulturPlus og dermed godkendt til at sælge lagringsmedier uden vederlag.

Hvilke forhandlere er tilmeldt Copydan KulturPlus?

For at du kan købe lagringsmedier uden vederlag kræver det, at du køber medierne hos en forhandler, der er tilmeldt Copydan KulturPlus.

Se alle tilmeldte forhandlere

Hvad hvis jeg køber lagringsmedier i udlandet?

Hvis din virksomhed eller undervisningsinstitution køber lagringsmedier i udlandet, for eksempel via udenlandske hjemmesider, skal du tilmelde dig som importør og hermed indrapportere til Copydan KulturPlus. Nedenfor kan du se, hvordan du tilmelder dig.

Indrapportering for importører
Som tilmeldt importør skal du indrapportere dit salg eller forbrug af lagringsmedier til Copydan KulturPlus hver måned eller hvert kvartal. Du kan læse mere om, hvordan du gør som tilmeldt importør, på siden for forhandlere.

Hvordan tilmelder jeg mig som importør?

Tilmelding som importør
Hvis du importerer smartphones, tablets, computere og harddiske, skal du tilmelde dig hos Copydan KulturPlus.

Godkendelsesnummer
Ved tilmelding får du et godkendelsesbevis og et godkendelsesnummer. Godkendelsesnummeret kan bruges, hvis du ønsker at købe lagringsmedier uden vederlag i Danmark.

Når du tilmelder dig, skal du acceptere vilkår for indrapportering.

Tilmeld dig her 

Hvilke muligheder har jeg for at sælge lagringsmedier?
For at videresælge lagringsmedier der er købt i Danmark, skal du tilmeldes som grossist og hermed indrapportere til Copydan KulturPlus. Nedenfor kan du se, hvordan du tilmelder dig.

Indrapportering for grossister
Som tilmeldt grossist skal du indrapportere dit salg eller forbrug af lagringsmedier til Copydan KulturPlus hver måned eller hvert kvartal. Du kan læse mere om, hvordan du gør som tilmeldt grossist, på siden for forhandlere.

Hvordan tilmelder jeg mig som grossist?

Tilmelding
Hvis du ønsker at købe smartphones, tablets, computere og harddiske vederlagsfrit i Danmark med henblik på videresalg, skal du tilmelde dig som grossist.

Godkendelsesnummer
Ved tilmelding som grossist får du et godkendelsesbevis og et godkendelsesnummer. Du kan herefter oplyse godkendelsesnummeret til din leverandør, når du køber lagringsmedierne uden vederlag i Danmark. På den måde er det let for din leverandør at sælge vederlagsfrit til dig.

Når du tilmelder dig som grossist, skal du acceptere vilkår for indrapportering og indrapportere under samme vilkår som producenter og importører.

Tilmeld dig her

Hvornår kan jeg få vederlaget refunderet?

Hvis din virksomhed, offentlige myndighed eller undervisningsinstitution allerede har indkøbt lagringsmedier med vederlag, kan du senest tre måneder efter købsdatoen ansøge om at få vederlaget tilbagebetalt. Her kan du se, hvad du skal gøre for at få refunderet vederlaget.

Sådan gør du
Du ansøger om tilbagebetaling ved at udfylde et tilbagebetalingsskema, som du indsender til Copydan KulturPlus sammen med en kopi af fakturaen samt en kvittering på, at fakturaen er betalt. Det er vigtigt, at du husker både at sende faktura og kvittering sammen med din ansøgning, da vi ellers ikke kan tilbagebetale vederlaget.

Du kan enten sende din ansøgning og dokumentation til Copydan KulturPlus via almindelig post eller via mail til kontakt@copydan-kulturplus.dk.

Vi tilbagebetaler normalt vederlaget inden for tre måneder efter, at vi har modtaget alle dokumenter.

Hvad er vilkårene for tilbagebetaling?

Hvornår kan tilbagebetaling af vederlag finde sted?

Der kan ske tilbagebetaling af betalt vederlag ved køb af lagringsmedier, der er anvendt til:

 1. Erhvervsmæssig brug, herunder undervisningsbrug
 2. Erhvervsmæssig udførsel (eksport)
 3. Eksemplarfremstilling til brug for personer med syns- eller hørehandicap

Der kan generelt kun ske tilbagebetaling, hvis Copydan KulturPlus rent faktisk har modtaget vederlag for de pågældende lagringsmedier fra den vederlagspligtige producent, importør eller grossist. Det påhviler i tvivlstilfælde ansøgeren at dokumentere, at denne betingelse er opfyldt.

Hvad skal jeg dokumentere og hvordan?
 1. Erhvervsmæssig brug, herunder undervisningsbrug
  Du skal dokumentere, at du har betalt vederlaget. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med din kvittering for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at de lagringsmedier, du har købt, er købt til erhvervsmæssig brug.

 2. Erhvervsmæssig udførsel (eksport)
  Du skal dokumentere, at du har betalt vederlaget. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med din kvittering for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at de lagringsmedier, du har købt, er købt til eksport. Du skal ved din ansøgning om tilbagebetaling derfor vedlægge udførselsdokumentation. Dette kan fx være en salgsfaktura, hvor det fremgår, at lagringsmediet er leveret i udlandet.

 3. Eksemplarfremstilling til brug for personer med syns- eller hørehandicap
  Du skal dokumentere, at vederlaget er betalt. Det gør du ved at indsende den faktura, hvor vederlaget er specificeret sammen med din kvittering for betaling. Herudover skal du indsende dokumentation for, at køber er en syns- og/eller høre-handicappet eksempelvis i form af gyldigt medlemsbevis fra Dansk Blindesamfund eller Danske Døves Landsforbund.
Hvilke oplysninger skal jeg huske?

Husk de rigtige oplysninger
Hvis du repræsenterer en virksomhed, offentlig myndighed eller undervisningsinstitution, skal du huske, at navn, adresse, CVR-nummer og telefonnummer altid skal fremgå af ansøgningen.

Hvilke frister skal jeg overholde?

Frister og tilbagebetaling
Ansøgning om tilbagebetaling samt dokumentation skal sendes til Copydan KulturPlus senest tre måneder efter at købet har fundet sted.

Hent tilbagebetalingsskema her

Hvilke vilkår gælder ved godkendelsesordningen i Copydan KulturPlus?


Hvis du gerne vil ansøge om at blive godkendt af Copydan KulturPlus, skal du samtidig godkende vilkårene for godkendelsesordningen i Copydan KulturPlus.

Læs vilkår for godkendelsesordningen