Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Vilkår for producenter, importører og grossister

USB til at gemme på | Pixabay
USB stik i bærbar pc

Hvilke medier er inkluderet i ordningen?

Folketinget bestemmer, hvilke lagringsmedier der omfattes af ordningen. Nedenfor kan du se de lagringsmedier, der er omfattet af ordningen fra den 1. januar 2022 samt tilhørende vederlagssatser.

Vederlagssats 2024

Harddisk ≤ 128 GB 4,24 kr.
Harddisk > 128 GB 16,96 kr.
Tablet 47,70 kr.
Smartphone 47,70 kr.
Bærbar computer 47,70 kr.
Stationær computer 47,70 kr.

​Vederlagssatserne er opgjort i DKK og fastsat i ophavsretslovens § 40. Vederlaget reguleres årligt med virkning fra den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Vederlaget opkræves momsfrit af Copydan KulturPlus. Hvis du sælger de omfattede lagringsmedier til virksomheder eller private, skal du som udgangspunkt opkræve moms af vederlaget. Der kan være særlige tilfælde, hvor det ikke er dig som sælger, der skal afregne momsen, men derimod køber (omvendt betalingspligt). Hvis du har spørgsmål til moms, skal du henvende dig til din revisor eller Skattestyrelsen.

*En "harddisk" skal forstås som et ikke-multifunktionelt og ikke-indbygget lagringsmedie, hvis primære funktion er lagring af filer, herunder usb-stik, hukommelseskort, ekstern harddisk, intern harddisk (harddisk til indbygning i eksempelvis en stationær computer), netværksharddisk (ekstern harddisk med mulighed for netværkstilslutning) o.l.

Hvem skal indrapportere medier?

Hvis du producerer eller importerer de omfattede lagringsmedier, eller hvis du ønsker at købe lagringsmedier vederlagsfrit med henblik på videresalg, skal du indrapportere salget af disse lagringsmedier til Copydan KulturPlus. Du kan vælge mellem månedsvis eller kvartalsvis indrapportering. Hvis der indrapporteres 50.000 kr. eller mere, overgår virksomheden automatisk til månedsvis indrapportering. Fristen for indrapportering og indbetaling er sidste dag i den efterfølgende måned.

Månedsvis indrapportering
Vælger man månedsvis indrapportering, vil man modtage en indrapporteringsmail den første hverdag i måneden. Deadline for indrapportering og forfald for en evt. faktura er den sidste dag i måneden.

Kvartalsvis indrapportering
Vælger man kvartalsvis indrapportering vil man modtage en indrapporteringsmail den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar. Deadline for indrapportering og forfald for en evt. faktura er den sidste dag i samme måned.

Se nedenfor, hvordan du tilmelder dig som forhandler.

Hvordan tilmelder jeg mig indrapporteringen som producent eller importør?

Tilmelding
Hvis du producerer eller importerer de omfattede lagringsmedier, skal du tilmelde dig hos Copydan KulturPlus.

Godkendelsesnummer
Ved tilmelding får du et godkendelsesbevis og et godkendelsesnummer. Godkendelsesnummeret kan bruges, hvis du ønsker at købe lagringsmedier uden vederlag i Danmark.

Når du tilmelder dig, skal du acceptere vilkår for indrapportering.

Tilmeld dig her

Hvordan tilmelder jeg mig indrapporteringen som grossist?

Tilmelding
Hvis du ønsker at købe de omfattede lagringsmedier vederlagsfrit i Danmark med henblik på videresalg, skal du tilmelde dig som grossist.

Godkendelsesnummer
Ved tilmelding som grossist får du et godkendelsesbevis og et godkendelsesnummer. Du kan herefter oplyse godkendelsesnummeret til din leverandør, når du køber lagringsmedierne uden vederlag i Danmark. På den måde er det let for din leverandør at sælge vederlagsfrit til dig.

Når du tilmelder dig som grossist, skal du acceptere vilkår for indrapportering og indrapportere under samme vilkår som producenter og importører.

Tilmeld dig her

Hvorfor skal jeg indrapportere til Copydan KulturPlus?

Copydan KulturPlus er en kollektiv forvaltningsorganisation, der på baggrund af ophavsretslovens § 39 er sat til at administrere ordningen, og sikre, at der opkræves vederlag på rettighedshavernes vegne, når der sælges eller udleveres lagringsmedier som smartphones, tablets, computere og harddiske i Danmark til privat brug.

Hvad er kompensationsordningen for privatkopiering?

Folketinget har besluttet, at borgere skal kunne kopiere lovligt tilgængeligt indhold, for eksempel musik, film og tv, til privat brug, uden det kræver en aftale med rettighedshaverne, dvs. kunstnere og producenter bag indholdet samt broadcastere. Det kaldes privatkopiering. Til gengæld sikrer loven, at kunstnerne og producenterne kompenseres for tabt indtjening, forbundet med borgernes mulighed for at lave private kopier.

Derfor skal der betales et vederlag, hver gang der sælges et lagringsmedie som for eksempel en smartphone, tablet, computer eller harddisk. Copydan KulturPlus, der administrerer kunstnernes og producenternes rettigheder, sørger for, at pengene går tilbage til rettighedshaverne.

Hvornår sælger jeg med og uden vederlag?

Hvis du er producent eller importør af lagringsmedierne, skal du indrapportere til Copydan KulturPlus, og så kan du sælge lagringsmedierne med eller uden vederlag.
Som tilmeldt grossist kan du også sælge lagringsmedier med eller uden vederlag.
Se nedenfor, hvornår og hvordan du kan sælge med og uden vederlag.

Hvornår sælger jeg med vederlag?

Salg med vederlag
Hvis du sælger direkte til private eller til virksomheder, hvis formål er at sælge lagringsmedierne videre til private, skal der opkræves vederlag, såfremt disse ikke tidligere er opkrævet.

Ved salg direkte til private er der ikke særlige fakturakrav i forhold til angivelsen af vederlaget, og vederlaget kan derfor indgå som en del af den momsbelagte pris på medierne.

Ved salg til virksomheder, hvis formål er at sælge medierne videre til private, skal vederlaget opgøres på fakturaen eller på anden måde oplyses til modtageren. Såfremt samme faktura både indeholder medier med vederlag og medier uden vederlag, skal der stå, hvilke udleveringer der er vederlagsfrie.

Virksomheder, der køber lagringsmedier i Danmark med henblik på videresalg, har dog mulighed for at købe medierne vederlagsfrit med forbehold for, at de overtager indrapporterings- og vederlagspligten til Copydan KulturPlus. I dette tilfælde vil virksomheden skulle tilmelde sig ordningen som grossist.

Køb og salg med vederlag
Du kan købe lagringsmedier med vederlag og videresælge dem med vederlag uden at være tilmeldt Copydan KulturPlus.

Hvornår sælger jeg uden vederlag?

Salg uden vederlag
Når du sælger til kunder, der er godkendt af Copydan KulturPlus, kan du sælge lagringsmedierne uden vederlag. Ved salget skal kunden oplyse sit godkendelsesnummer til dig, hvorefter du kan kontrollere det her.

Tjek godkendelsesnummeret her

Hvis kunden ikke er godkendt af Copydan KulturPlus, og du ønsker at sælge lagringsmedier til kunden uden vederlag, skal du kunne dokumentere, at kunden kun skal anvende lagringsmedierne til formål, der er vederlagsfritaget. Vederlagsfrie formål er for eksempel, hvis lagringsmedierne anvendes til professionelle formål, herunder erhvervsmæssige formål og undervisningsformål, eller hvis lagringsmedierne bliver anvendt til fremstilling af eksemplarer til brug for personer med syns- eller hørehandicap.

Hvis du ikke kan sikre dig dette, skal du opkræve vederlag for medierne eller bede kunderne om at ansøge om et godkendelsesbevis hos Copydan KulturPlus. Hvis kunden er godkendt af Copydan KulturPlus, vil du ikke være underlagt dokumentationskrav vedrørende kundens forhold.

Når du sælger vederlagsfrit, skal du ved indrapporteringen oplyse kundens CVR-nummer eller P-nummer, som typisk svarer til kundens godkendelsesnummer, såfremt kunden er godkendt af Copydan KulturPlus.

På nuværende tidspunkt kan arbejdsgiverbetalte lagringsmedier også købes vederlagsfrit. Dette gælder for eksempel for mobiltelefoner, der udleveres til medarbejdere, hvor medarbejderne både kan anvende telefonerne professionelt og privat. Denne undtagelse er kun gældende for medarbejdere. Når der ikke er tale om arbejdsgiverbetalt udstyr, omfattes alt andet udstyr, der ikke udelukkende skal bruges til andre formål end privatkopiering. Øvrige udleveringer, hvor der ikke er tale om, at medierne udleveres som en del af et ansættelsesforhold, er derfor omfattet af vederlagspligten, såfremt medierne i tillæg til et i øvrigt fradragsberettiget formål også kan anvendes til privat brug. Dette gælder for eksempel udleveringer fra undervisningsinstitutioner, hvor medierne udleveres til elever, der også kan anvende disse til privat brug.

Her kan du se alle virksomheder, der er godkendt af Copydan KulturPlus

Hvilke forhandlere er tilmeldt Copydan KulturPlus?

Tilmeldte forhandlere

Hvis du er godkendt af Copydan KulturPlus, kan du købe lagringsmedier uden vederlag i Danmark. Ved købet kan du oplyse dit godkendelsesnummer (CVR-nummer/P-nummer) til din leverandør. På den måde er det let for din leverandør at sælge vederlagsfrit til dig.

Her kan du se de tilmeldte forhandlere, som har mulighed for at sælge dig lagringsmedier uden vederlag.

Hvis du ikke er godkendt af Copydan KulturPlus, men stadig ønsker at købe lagringsmedier vederlagsfrit i Danmark, skal din leverandør kunne dokumentere, at du udelukkende anvender medierne til vederlagsfrie formål.

Hvordan, hvad og hvornår skal jeg indrapportere til Copydan KulturPlus?

Som tilmeldt producent, importør eller grossist skal du indrapportere dit salg af lagringsmedier med og uden vederlag samt lagringsmedier, du har udtaget til brug i din egen virksomhed, til Copydan KulturPlus.

Hvordan skal jeg indrapportere?

For at benytte vores selvbetjening skal du først tilmelde dig som forhandler

Hvis du allerede har tilmeldt dig ordningen som forhandler, vil du helt automatisk få tilsendt et link til selvbetjeningen, når det er tid til indrapportering. I denne mail vil du også få tilsendt vores vejledning til, hvordan du indrapporterer.

Hvad skal jeg indrapportere?

Som tilmeldt producent, importør eller grossist skal du hver måned eller hvert kvartal indrapportere dit salg til Copydan KulturPlus. Indrapporteringen sker via vores selvbetjening, hvor du for hver måned skal opgøre følgende:

  • Salg med vederlag
  • Salg uden vederlag (her skal du oplyse kundernes CVR-numre eller P-numre)
  • Eksport
  • Internt forbrug i virksomheden

Salg med vederlag
Hvis du har indrapporteret salg med vederlag, modtager du en faktura fra os. På den måde indbetaler du det vederlag, du har opkrævet fra dine kunder.

Eksport
Hvis du har solgt lagringsmedier til udlandet, skal de indrapporteres under denne kategori. Dette gælder også salg af medier til Grønland og Færøerne.

Internt forbrug i virksomheden
Hvis medierne indkøbes vederlagsfrit med anvendelse til professionelle formål internt i virksomheden eller til andre vederlagsfrie formål, men efterfølgende udleveres til private til privat brug, bliver medierne vederlagspligtige. Dette vil for eksempel være, hvis medier tidligere brugt internt i virksomheden foræres til eller frikøbes af medarbejdere, eller ved overdragelse til medarbejdere i forbindelse med fratræden. I disse tilfælde skal lagringsmedierne indrapporteres som salg med vederlag.

Hvis du ikke har solgt lagringsmedier
Hvis du i en måned eller et kvartal ikke har solgt/brugt lagringsmedier, skal du indrapportere "Ingen salg" for den pågældende periode.

Hvornår skal jeg indrapportere?

Frister for indrapportering og indbetaling
Du kan vælge mellem månedsvis eller kvartalsvis indrapportering. Hvis der indrapporteres 50.000 kr. eller mere pr. kvartal, overgår virksomheden automatisk til månedsvis indrapportering. Fristen for indrapportering er sidste dag i den efterfølgende måned.

Månedsvis indrapportering
Vælger man månedsvis indrapportering, vil man modtage en indrapporteringsmail den første hverdag i måneden. Deadline for indrapportering og forfald for en evt. faktura er den sidste dag i måneden.

Kvartalsvis indrapportering
Vælger man kvartalsvis indrapportering vil man modtage en indrapporterings-e-mail den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. januar. Deadline for indrapportering og forfald for en evt. faktura er den sidste dag i samme måned.

Påmindelse
Omkring den 1. i henholdsvis hver måned og hvert kvartal sender vi en påmindelse via e-mail for at huske dig på, at det er tid til at indrapportere og indbetale. Du er forpligtet til at indrapportere og indbetale korrekt til tiden, uanset om du modtager denne påmindelse. Ved for sen indrapportering kan Copydan KulturPlus pålægge et gebyr på DKK 500 for hver manglende indrapportering.

Hvilke vilkår gælder for producenter, importører og grossister?

Her finder du de samlede vilkår, som blandt andet omhandler din indrapportering til Copydan KulturPlus, mulighederne for at sælge uden vederlag, regnskab, kontrol samt en række øvrige vilkår i forbindelse med indrapporteringen.

Læs vilkår for indrapportering