Gå til indhold Slice Created with Sketch.

21. mar 2017 | Copydan KulturPlus

USB til at gemme på | Pixabay
USB stik i bærbar pc

Kulturminister Mette Bock har i dag nedsat et udvalg, der skal se på en modernisering af den nuværende blankmedieordning. Ordningen skal sikre, at kunstnere og producenter kompenseres for borgernes privat-kopiering af musik, tv, film mv. på lyd- og billedmedier.

Udvalget skal vurdere, hvilke blanke lagringsmedier der skal omfattes af ordningen, og hvor meget rettighedshaverne skal kompenseres. Udvalget skal give anbefalinger til Kulturministeren forud for udarbejdelse af lovforslag om ændring af ophavsretsloven medio 2017.

"Det er glædeligt, at ministeren nu har igangsat moderniseringen af ordningen ved at nedsætte blankmedieudvalget, så en forbedret ordning kan være klar i år," udtaler Jacob Graff Hedebrink, adm. direktør for Copydan KulturPlus, der repræsenterer kunstnere og øvrige rettighedshavere.

Blankmedieordningen skal moderniseres for at overholde EU-retten

Ministerens væsentligste opgave er at finde en ordning, der til enhver tid tager højde for den teknologiske og digitale udvikling. Der er reelt tale om en bunden opgave, da ordningen skal moderniseres for at overholde EU-retten. EU-domstolen har bestemt, hvordan blankmedieordninger kan udformes i EU.

"Vi opfordrer ministeren og blankmedieudvalget til at lade sig inspirere af den svenske blankmedieordning. Sverige har en velfungerende og fremtidssikret ordning, baseret på forhandlinger om vederlaget mellem rettighedshaverne og industrien. Tyskland har en ordning svarende til den svenske. Når vi tager i betragtning, at disse to lande er Danmarks vigtigste samhandelspartnere, giver det god mening, at den danske ordning er lig den i vores nabolande.

Betaling for privatkopiering er en lovpligtig kompensation til kunstnere og kulturproducenter, fordi danskerne lovligt kan privatkopiere deres indhold. Der er ikke tale om en skat eller afgift, men et vederlag mellem rettighedshaverne og forbrugerne/brancheorganisationerne. Dette følger også af EU-retten," slutter Jacob Graff Hedebrink.

Blankmedieordningen er indført af Folketinget i 1993 med det sigte at give en årlig kompensation på 100 mio. kroner. Beløbet er dog faldet markant over årene, da ordningen ikke er blevet moderniseret. I 2014 gav den 27 millioner kroner.

Ordningen blev i sin tid indført af Folketinget, fordi man besluttede at tillade en vis privatkopiering af film, tv, musik mv., uden rettighedshaverne kunne modsætte sig det. Som erstatning for de tabte rettigheder har kunstnerne krav på en kompensation, når der foretages kopiering af deres arbejde og værker. Kopiering foregår i dag på tv-harddiske, computere og smartphones, men disse medier indgår ikke i ordningen i dag og giver derfor ingen kompensation til kunstnerne. Kunstnerne og kulturproducenterne er derfor reelt frataget rådigheden over deres egne kommercielle rettigheder uden en erstatning.