Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Indkøb
Den godkendte bruger (i det følgende kaldet "brugeren") må kun købe vederlagsfrie lagringsmedier jf. ophavsretsloven § 40 til professionelle formål, herunder erhvervsmæssige formål og undervisningsformål.

Brugeren skal ved køb fra producenter, importører og grossister oplyse sit godkendelsesnummer. Godkendelsen omfatter lagringsmedier købt i Danmark.

Anvendelse
Brugeren er godkendt til at indkøbe vederlagsfrie lagringsmedier til intern brug i virksomheden/undervisningen/den offentlige myndighed. I denne forbindelse er der udstedt et godkendelsesbevis samt et godkendelsesnummer til brugeren.

Ændringer i brugerens forhold
Hvis brugerens anvendelse af lagringsmedier ændrer karakter, skal brugeren straks rette henvendelse til Copydan KulturPlus. Dette gælder for eksempel, hvis medierne indkøbes vederlagsfrit med anvendelse til professionelle formål, men efterfølgende udleveres til private til privat brug, for eksempel ved medarbejderes frikøb til privat brug af lagringsmedier købt til brug i virksomheden eller overdragelse til medarbejdere i forbindelse med fratræden. I dette tilfælde skal der indbetales vederlag til Copydan KulturPlus.

Sker dette ikke, vil brugeren – udover vederlag og renter fra forfald – blive faktureret en betaling for faktisk merarbejde for Copydan KulturPlus.

Brugeren skal ligeledes straks rette henvendelse til Copydan KulturPlus, hvis brugeren producerer, importerer eller videresælger lagringsmedier, idet der så skal ske en anmeldelse i henhold til ophavsretslovens §§ 39 og 41. Brugeren vil i denne situation så skulle tilmeldes indrapporteringen hos Copydan KulturPlus, og hver måned eller hvert kvartal indrapportere sit salg til Copydan KulturPlus i overensstemmelse med gældende vilkår for indrapportering til Copydan KulturPlus.

Regnskab
Brugeren er forpligtet til at føre regnskab over køb og forbrug af lagringsmedier. Regnskabet skal fremstå på en klar og overskuelig måde. Det skal indeholde specifikationer, der kan danne grundlag for kontrol foretaget af en af Copydan KulturPlus valgt statsautoriseret revisor.

Offentlige myndigheder er undtaget af denne bestemmelse.

Kontrol
Den af Copydan KulturPlus valgte statsautoriserede revisor har en ubetinget ret til at foretage kontrolbesøg hos brugeren. Kontrolbesøg kan være uanmeldte. Denne bestemmelse gælder uanset, at godkendelsesbeviset er ophørt.

Den af Copydan KulturPlus valgte statsautoriserede revisor har ret til ved besøg hos brugeren at gennemgå varebeholdninger, forretningsbøger, regnskabsbilag samt andet regnskabsmateriale som skønnes af betydning for kontrollen med vederlagsfrie indkøb samt beregning af vederlag.

Der faktureres – udover vederlag og renter fra forfald - en betaling for faktisk merarbejde for KulturPlus, såfremt kontrollen viser, at brugeren ikke har overholdt vilkårene.

Udgiften til revisor afholdes af Copydan KulturPlus. Viser kontrollen, at der er afgivet urigtige oplysninger, afholdes udgiften af den anmeldte virksomhed.

Offentlige myndigheder er undtaget af denne bestemmelse.

Information fra Copydan KulturPlus
Copydan KulturPlus kommunikerer med brugerne pr. mail om relevante nyheder for ordningen, og brugeren accepterer således at modtage information om ordningen fra Copydan KulturPlus på den oplyste mailadresse, jf. nedenfor.

Ophør af aftalen
Det er brugerens pligt og ansvar, at Copydan KulturPlus vedvarende har korrekte kontaktoplysninger, herunder en gyldig mailadresse. Hvis Copydan KulturPlus ikke kan kontakte brugeren via en gyldig mailadresse, vil aftalen uden yderligere varsel blive nedlagt og retten til at købe lagringsmedier vederlagsfrit gennem godkendelsesordningen ophører.

I tilfælde af overtrædelse af ovenstående vilkår ophører retten til at købe lagringsmedier vederlagsfrit gennem godkendelsesordningen omgående. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af ordningen.