Noter på papir | © Jeppe Willum Kejser
Copydan papir

Indkøb

Den godkendte bruger (i det følgende kaldet "brugeren") må kun købe vederlagsfrie blanke medier til det i ansøgningen anførte formål. Brugeren skal ved køb fra importører, producenter og grossister oplyse sit godkendelsesnummer. Alle blanke medier skal købes i Danmark.

Anvendelse

Brugeren er godkendt til at indkøbe vederlagsfrie blanke medier til intern brug i virksomheden/undervisningen.

Ændringer i brugerens forhold

Hvis brugerens anvendelse af blanke medier ændrer karakter, skal brugeren straks rette henvendelse til KulturPlus. Sker dette ikke, vil brugeren – udover vederlag og renter fra forfald - blive faktureret en betaling for faktisk merarbejde for KulturPlus.
Brugeren skal ligeledes straks rette henvendelse til KulturPlus, hvis brugeren importerer eller producerer blanke medier, idet der så skal ske en anmeldelse i henhold til ophavsretslovens §§ 39 og 41 (anmeldelsespligt for importører og producenter).

Indberetning

Brugeren skal løbende indberette eventuelt videresalg/privat brug af blanke medier til KulturPlus. Det vil i praksis sige, at brugeren indberetter et eventuelt videresalg/privat brug, så snart dette har fundet sted. Tilsvarende gælder såfremt brugeren ønsker at forære medier bort (eks. som reklamegaver). Indberetning sker online via vores selvbetjening.

Regnskab

Brugeren er forpligtet til at føre regnskab over køb og forbrug af blanke medier. Ved afslutning af brugerens regnskabsår skal der foretages en fysisk optælling af beholdningen af købte vederlagsfrie blanke medier. Regnskabet skal fremstå på en klar og overskuelig måde. Det skal indeholde specifikationer, der kan danne grundlag for kontrol foretaget af en af KulturPlus' administrative medarbejdere eller en udvalgt statsautoriseret revisor.

Kontrol

Den af KulturPlus valgte statsautoriserede revisor (eller administrative medarbejder) har en ubetinget ret til at foretage kontrolbesøg hos brugeren. Kontrolbesøg kan være uanmeldte. Denne bestemmelse gælder uanset, at den erhvervsmæssige aftale er opsagt eller ophørt.
Den af KulturPlus valgte statsautoriserede revisor (eller administrative medarbejder) har ret til ved besøg hos brugeren at gennemgå varebeholdninger, forretningsbøger, regnskabsbilag samt andet regnskabsmateriale som skønnes af betydning for kontrollen med vederlagsfrie indkøb samt beregning af vederlag.
Der faktureres – udover vederlag og renter fra forfald - en betaling for faktisk merarbejde for KulturPlus, såfremt kontrollen viser, at brugeren ikke har overholdt vilkårene.

Information fra KulturPlus

KulturPlus kommunikerer med brugerne pr. e-mail om relevante nyheder for ordningen, og brugeren accepterer således at modtage information om ordningen fra KulturPlus på den oplyste e-mailadresse, jf. nedenfor. KulturPlus udsender sædvanligvis information til brugerne 1-2 gange årligt.

Ophør af aftalen

Det er brugerens pligt og ansvar, at KulturPlus vedvarende har korrekte kontaktoplysninger, herunder en gyldig mailadresse. Ændring af kontaktdata kan ske via vores selvbetjening. Hvis KulturPlus ikke kan kontakte brugeren via en gyldig mailadresse, vil aftalen uden yderligere varsel blive nedlagt og retten til at købe blanke medier vederlagsfrit ophører.
I tilfælde af overtrædelse af ovenstående vilkår ophører retten til at købe blanke medier vederlagsfrit omgående. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af ordningen.

Ansøg om at få en erhvervsmæssig aftale