Kvinde der ser tv på mobilen | © Jeppe Willum Kejser
Kvinde der kigger på sin mobiltelefon

Bag lovændringen

Regeringen er i september 2021 kommet med et lovforslag, der skal træde i kraft den 1. januar 2022, om en revision af vederlagsordningen for privatkopiering. Den nye ordning skal erstatte den nuværende blankmedieordning.

Hvad er det nye ved lovændringen om kompensation for privatkopiering?

Det nye ved lovændringen er, at loven fremadrettet omfatter de medier, som befolkningen anvender til privatkopiering. Den gamle blankmedieordning, som ikke er blevet moderniseret, siden den trådte i kraft i 1993, omfatter i dag kun blanke løse medier. Eksempler er CD’er og DVD’er. Medietyper, som kun en meget lille del af befolkningen anvender i dag.

Lovændring omfatter indbyggede lagringsmedier som for eksempel smartphones, tablets, computere og harddiske. Medietyper, som langt størstedelen af befolkningen anvender i dag, og som i kraft af den teknologiske udvikling gør privatkopiering let, både hvad angår download og deling på en helt anden måde end de forældede medier.

Hvad er privatkopiering?

Privatkopiering dækker i virkeligheden over en masse af de handlinger, som mange mennesker i dag foretager i den digitale verden, hvor det er både muligt og nemt. Og mange tænker måske slet ikke over, at det, de foretager sig, faktisk er kopiering. Privatkopiering er nemlig det, der sker, hver gang man gemmer, downloader, videresender eller på andre måder skaber en kopi af et ophavsretligt beskyttet værk som fx musik, tv eller en film. Se eksempler på privatkopiering her

Hvem bliver påvirket af lovændringen?

Med den gamle blankmedieordning har det hidtil kun været producenter, importører eller grossister af de blanke løse medier, som ordningen i dag omfatter, der har indrapporteret og betalt vederlag til Copydan KulturPlus. Med lovændringen er det udvidet til også at omfatte salg af smartphones, tablets, computere og harddiske. Så når man handler med disse, vil man tilsvarende skulle indrapportere sit salg pr. omfattet medie og betale vederlag til Copydan KulturPlus.

Det gælder også udenlandske webforhandlere, der sælger de omfattede medier direkte til danske privatforbrugere via nettet.
Yderligere information om kravene til indrapportering og betaling af vederlag efter den reviderede ordning, vil løbende blive opdateret her på hjemmesiden.

Hvorfor skal du indrapportere og betale vederlag til Copydan KulturPlus?

Copydan KulturPlus er en non-profit organisation, som er godkendt af Kulturministeriet til at administrere vederlagsbetaling til kunstnerne og producenterne bag musik-, tv- og filmindhold. Vi kalder også kunstnerne og producenterne for rettighedshaverne. Det er nemlig dem, der har ophavsretten til de værker eller med andre ord det indhold, som vi alle sammen lovligt kan privatkopiere i henhold til lovgivningen.

Copydan KulturPlus repræsenterer rettighedshaverne og sender betalingen for vederlag videre til de organisationer, der organiserer de enkelte kunstnere og producenter, og de sørger så for at betalingen går direkte videre til fx den enkelte musiker, artist eller skuespiller.

Hvordan foregår det, når du skal indrapportere og betale vederlag til Copydan KulturPlus?

Når du skal indrapportere og betale vederlag, sker det gennem Copydan KulturPlus’ selvbetjeningsfunktion. Vi sender en mail med link til systemet i god tid før deadline for indrapportering.

I følge loven skal du indrapportere og indbetale vederlag hver måned, men som administrator af ordningen, vil vi tilbyde muligheden for kvartalsvis indrapportering og indbetaling.

Fristen for første indrapportering og indbetaling er den 28. februar 2022. Hvis du vælger kvartalsvis indrapportering er fristen den 30. april 2022. Efter deadline for indrapportering sender vi en faktura til betaling af de lovpligtige vederlag.

Vær opmærksom på, at du ved salg, hvor de omfattede medier skal udleveres til private, skal kunne opkræve momsfrit vederlag efter loven, og at dette skal fremgå særskilt på fakturaer eller kvitteringer. Fakturakravet er dog kun gældende for salg til virksomheder og undervisningsinstitutioner, og gælder derved ikke ved direkte salg til private.

Copydan KulturPlus håndterer administrationen af de lovpligtige vederlag og er behjælpelige med svar på dine spørgsmål til indrapportering og indbetaling.

Da vi pr. 1. februar 2022 overgår til et nyt indrapporteringssystem, sender vi nærmere information ud til alle, som skal indrapportere, med hjælp til at komme godt i gang.

Hvad ændrer sig for producenter, importører eller grossister, som allerede i dag indrapporterer og betaler vederlag efter den nuværende blankmedieordning?

Det nye bliver, at en række nye medier vil være omfattet af lovændringen. Herudover skal du pr. 1. februar 2022 også til at foretage indrapportering i et nyt system. Så du vil opleve en overgangsperiode mellem indrapporteringen i det nuværende system og det nye system.

Vi informerer dig løbende på mail for at hjælpe dig, så godt vi kan med at overholde lovgivningen. Hvis du allerede nu ved, at du sælger de medier, som lovforslaget lægger op til at omfatte, kan du kontakte os med det samme, så vi kan opdatere dine data i vores systemer. På den måde kan vi også bedre sikre, at vi har de rigtige kontaktoplysninger, så vi kan informere dig bedst muligt undervejs (se kontaktoplysninger nedenfor).

Hvordan ved jeg, hvordan jeg overholder lovgivningen?

Du overholder lovgivningen ved at indrapportere og betale vederlag til Copydan KulturPlus. Da lovændringen vil medføre ny håndtering, vil Copydan KulturPlus kontakte dig løbende for at informere dig. I første omgang varsler vi de ændringer, vi forventer lovændringen vil medføre. Når lovændringen er endeligt vedtaget, sender vi en mail til dig og oplyser dig om de helt konkrete ændringer (omfattede medier og vederlagssatser, vilkår mm.)
Hvis du har spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor).

Hvordan skal jeg forholde mig som erhvervsmæssig forbruger af de omfattede medier?

Din nuværende aftale med Copydan KulturPlus, vil ikke længere gælde, når lovændringen træder i kraft. Hvis du er erhvervsmæssig forbruger af en eller flere af de omfattede lagringsmedier og ønsker at købe disse vederlagsfrit, kan du ansøge om et godkendelses-bevis på vores hjemmeside, når loven er trådt i kraft til januar. Vi sørger for løbende at informere dig, når lovforslaget er vedtaget og vi kender de detaljer af ordningen, som vil få betydning for dig som erhvervsmæssig forbruger.

Hvordan kontakter jeg Copydan KulturPlus?

Du kan sende en mail til kontakt@copydan-kulturplus.dk eller ringe til os på tlf.
+45 3914 1504.

Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Mandag-onsdag samt fredag: 10:00-14:00
Torsdag: 8:00-14:00

Her kan du læse mere

Vi har lavet en flyer, der beskriver, hvordan vi løbende vil informere om lovændringen, efterhånden som vi får kendskab til detaljerne.